ecomail.cz

Členstvo vo Sféra klube DIOCHI SK

Výhody pre členov Sféra klubu DIOCHI:

  • pravidelné informácie o novinkách a produktoch DIOCHI
  • klubová karta DIOCHI
  • ZADARMO 6 čísiel  časopisu SFÉRA - celofarebný dvojmesačník o zdraví, kráse a vitalite
  • ďalšie zľavy v závislosti od výšky svojich nákupov

  • pozvanie zúčastňovať sa vzdelávacích seminárov
  • konzultácie u vyškolených poradcov Sféra klubu (TU Kontakty)
  • rady odborníkov na stránkach www.diochi.sk (TU Poradňa)
  • prístup do osobného účtu člena "WEB KLIENT"

Staňte sa členom Sféra klubu Diochi a využívajte ponúkané výhody v našej spoločnosti.

Ako sa stanete členom / poradcom Sféra klubu Diochi?

Je to veľmi jednoduché. Členom  Sféra klubu sa môže stať ktokoľvek - fyzická osoba (staršia ako 18 rokov), ktorá navštívi jednu z našich pobočiek - Sféra klub DIOCHI (TU link Kontakty). Poradcom Sféra klubu DIOCHI sa môže stať každý držiteľ živnostenského listu, ktorý navštívi jednu z našich pobočiek - Sféra klub DIOCHI. Zoznam Sféra klubov nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty (TU link Kontakty). Naši vyškolení predajcovia Vám poskytnú všetky potrebné informácie o registrácii a o podmienkach členstva a výhodách, ktoré Vám z členstva vyplývajú.

Jednou z ďalších výhod, o ktorej vás bude informovať náš vyškolený poradca vo Sféra klube Diochi je aj to, že členovia majú možnosť získať provízie formou zľavy z nákupu na základe mesačného sumáru bodovej hodnoty nákupov člena a členov / poradcov v jeho sieti.

Základné informácie k členstvu

Platnosť členstva:
Členstvo vo Sféra Klube Diochi má platnosť 1 rok (12 mesiacov).
Ak nedôjde k predĺženiu členstva, nastáva 6 mesačná ochranná doba.
Po uplynutí ochrannej doby je členstvo zrušené.
Nové členstvo je možné uzatvoriť po 12 mesiacoch od uplynutia doby predchádzajúceho členstva.
Členstvo je možné predĺžiť zakúpením „Balíčkom obnovy“.

Uplatnenie zliav:
Výška dosiahnutej zľavy má platnosť 1 mesiac.
Zľavu je možné uplatniť po častiach.
Zľavu nie je možné uplatniť na nákup za účelom predĺženia členstva, tj. balíček „Obnova registrácie“.

Aktuálne informácie o dosiahnutých výškach zliav sú k dispozícii v elektronickom Osobnom účte člena na internetových stránkach www.diochi.sk

Výška zliav za výsledky daného mesiaca je možné uplatniť po 1 mesiaci, v ktorom sú výsledky spracované. To znamená, že napríklad zľavy za mesiac január môžu byť uplatnené v mesiaci marec. V mesiaci február sú obchodné výsledky mesiaca január spracovávané a pripravované k zúčtovaniu a uplatneniu výšky zliav.

Osobný účet: Získava každý pri svojej registrácií do Sféra Klubu Diochi.
V osobnom účte nájdete:
Informácie o výške dosiahnutej zľavy za uplynulý mesiac.
Archív dosiahnutých zliav a provízií za uplynulé obdobie.
Formuláre pre zmenu osobných údajov.

Členská karta:
K nákupu produktov za výhodné členské ceny vás oprávňuje Členská karta.
Karta obsahuje unikátne ID člena a je vám vydaná pri registrácií do Sféra Klubu Diochi.
Vaše ID číslo používajte pri komunikácií s Diochi.

Obchodné podmienky spoločnosti DIOCHI Slovakia, s.r.o. vzťahujúce sa k členstvu:

1) Členom sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Má možnosť nákupu produktov a služieb za členské ceny a čerpať výhody pokiaľ mu prináležia. Nie je však oprávnený predávať ich ďalej. Platným členom sa stáva po uhradení vstupného balíčka v „Sféra Klub Diochi“ (ďalej uvádzaná ako SKD).

2) Logo DIOCHI, názov a ochranné známky sú výhradným vlastníctvom spoločnosti DIOCHI.

3) Vytvárané sponzorské línie sú pevne dané, nie je možné aby člen menil ich štruktúru.

4) Platnosť zmluvy končí:- dohodou- výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu- smrťou člena- automaticky po roku (s možnosťou obnovy)

5) DIOCHI a člen sú oprávnení vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Nová registrácia toho istého člena je možná až po uplynutí 12 mesiacov od ukončenia zmluvy.

6) DIOCHI si vyhradzuje právo meniť alebo upraviť obchodné podmienky, reklamačný poriadok a ceny výrobkov.

7) SPONZOR – V prípade, že člen získa ďalšieho člena, stáva sa sponzorom.

8) Súčasťou zmluvy o založení členstva je súhlas so spracovaním osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) Podrobnejšie informácie nájdete na www.diochi.sk

10) Platnosť členstva:
Členstvo vo Sféra Klube Diochi má platnosť 1 rok (12 mesiacov). Ak nedôjde k predĺženiu členstva, nastáva 6 mesačná ochranná doba. Po uplynutí ochrannej doby je členstvo zrušené. Nové členstvo je možné uzatvoriť po 12 mesiacoch od uplynutia doby predchádzajúceho členstva. Členstvo je možné predĺžiť zakúpením „Balíčkom obnovy“.