ecomail.cz

Bohatstvo a bohatý život


Bohatství je v moderních dějinách lidstva považováno za důležitou hodnotu. Má to několik důvodů: je spojeno s přežitím, zajištěním podmínek pro budoucí život a vytvářením mocenského postavení, které má zaručit zajištěnou budoucnost.


Podíváme-li se na bohatství optikou lidských potřeb podle známé pyramidy amerického psychologa Abrahama Maslowa, je potřeba bohatství, tedy zajištění fyziologických potřeb (jídlo, bydlení, odpočinek apod.) a potřeba bezpečí hned na prvním a druhém místě. Tyto dvě základní potřeby jsou po několik tisíciletí spojovány právě s bohatstvím a mocenským postavením. Čím větší materiální bohatství máme, tím lépe máme zabezpečené základní potřeby hmotné i bezpečnostní. Jen bohatí měli dostatek jídla a mohli si vytvářet bezpečná sídla. Bohatství však bylo a stále je přeceňováno. Není již spojováno jen s těmito dvěma základními potřebami, ale ovlivňuje i další lidské potřeby, jako je např. společenské postavení, sociální přijetí, láska (sňatky z rozumu), prestiž apod. Hodnota člověka byla po dlouhá staletí poměřována právě hodnotou jeho majetku. Nejde jen o kvantitativní rovinu, ale i kvalitativní. Lidé spojují bohatství a jeho kvantitativní rovinu s úrovní kvality života. Myslí si, že čím větší bohatství, tím kvalitnější život.

V dnešní době se však jasně začíná ukazovat, že velikost bohatství nemá na kvalitu tak velký vliv, jak se myslelo. Čím dál více lidí si uvědomuje, že kvalita jejich života nemusí s velikostí majetku vůbec souviset. Naopak, stálá honba za majetkem je velmi vyčerpávající, stresující a kvalitu života naopak snižuje.

Rovnováha je základním předpokladem rozvoje.

Jde o klasické porušení rovnováhy. Jak víme nejen z učení Feng Shui, rovnováha je základním předpokladem rozvoje, růstu a kvality života ve všech jeho formách (nejen toho lidského). Víme, že přirozená rovnováha je základním zákonem celého vesmíru a přírody. Čím více tuto rovnováhu člověk poruší, tím více úsilí pak mus vynaložit na její obnovení. Tím, že lidé potřebu rovnováhy podceňují a převážnou část své energie věnují právě na budování majetku, chybí jim pak energie v dalších oblastech života. Tím dochází k porušení životní rovnováhy člověka a k jeho velkému vyčerpávání. I toto je důvod, proč stále méně fungují vztahy, rozpadají se rodiny, stále více lidí potřebuje pomoc psychologů či psychiatrů. Nemůžeme se pak divit, že mezi největšími „zabijáky“ lidí jsou tzv. civilizační choroby, jako je rakovina, srdeční choroby, cukrovka apod. Většina nemocí je způsobena právě touto nerovnováhou. Nemoci (v jejich počátku) jsou často signálem, že je porušena rovnováha a má být obnovena.

Každý člověk má daný potenciál, co může v životě zvládnout.

Feng Shui oblast bohatství nazývá spíše „bohatostí“ života. Nejde jen o hmotné zabezpečení, ale celkovou bohatost a potenciál rozvoje člověka. Nemáme se tedy soustředit jen na budování materiální stránky, ale na celkový rozvoj. V této oblasti života platí důležité pravidlo: vymezení, nebo omezení. Toto pravidlo nám jasně říká, že si máme oblast bohatosti správně vymezit. Každý člověk má daný potenciál, co vše v životě může zvládnout, aniž by došlo k jeho vyčerpání. Pokud je toto vymezení špatně nastaveno, dojde k omezení člověka – k vyčerpání. Aby člověk mohl správně vymezit tuto důležitou oblast života, musí dobře znát své energie, svůj přirozený talent, své silné stránky a potenciál. A co přesně v životě potřebuje, v jakém množství a v jaké kvalitě, nám ukáže typologie Feng Shui.

Špatné vymezení může spočívat ve dvou základních chybách :
1. Vymezení je větší, než je potenciál člověka V tomto případě si člověk nastaví bohatství větší, než je schopen se svojí energií zvládnout. Pak se stává, že je člověk v neustálém stresu, že věci nezvládá, nestíhá vše řádně spravovat a budovat a dojde k vyčerpání.
2. Vymezení je menší, než je potenciál člověka Toto vymezení znamená, že se člověk podceňuje a nevyužívá tak celý svůj potenciál. Jeho energie není správně spotřebována, hromadí se v člověku a vyčerpává ho zevnitř. Člověk cítí, že má na víc, ale netroufá si. Je to často spojeno se strachem, nejistotou a malým sebevědomím. U těchto lidí pak dochází k frustracím, či dokonce ke ztrátě smyslu života.

Z malého semínka vyroste jabloň, stejně se má rozvíjet člověk – má růst a prosperovat.

Jak již sám název této oblasti – bohatost – naznačuje, nejde jen o materiální bohatství, ale celkovou bohatost života, jeho pestrost a rozmanitost. Život má být bohatý jak na materiální statky, tak i na duševní prožitky, zážitky, zkušenosti, poznání apod. Bohatost života dává lidem možnost rozvoje a růstu. Vše v přírodě je určeno k prosperitě. I z malého semínka vyroste jabloň, která každý rok roste a dává stále větší a větší úrodu. Stejně tak se má rozvíjet i člověk. Má růst, rozvíjet se a prosperovat. Ale jen do takové míry, na kterou má síly a energii. Jinak dojde k nechtěnému vyčerpání a oslabení. Oblast bohatosti je spojena také s růstem a rozvojem osobnosti. Člověk se má stát „velkým“. Každý přichází na svět s velkým potenciálem, má ho rozvíjet právě díky této životní oblasti. Je to energie, která lidem umožňuje rozvíjet svůj přirozený talent. Jak říkal Albert Einstein: „Každý se narodí jako genius. Ale aby se jím opravdu stal, musí ho rozvíjet, musí růst. Svého génia člověk musí budovat. Jen tak se z malého houslisty může stát virtuóz, z malé tanečnice primabalerína, z malého zvědavce velký vědec.“ Je velmi důležité rozpoznat přirozený talent dětí. K jeho nejlepšímu rozvoji totiž slouží životní období, které je s energií bohatosti a rozvoje spojeno, a to je právě dětství. Rodiče toto období dobře poznají. Jakmile děti tohoto období dosáhnou, začnou se ptát PROČ ? Je to velmi důležitý úsek života, kdy je dítě přirozeně natavené na svůj rozvoj a je schopné začít budovat svůj potenciál. Pokud známe přirozený talent dítěte, pak právě v tomto věku bychom měli začít dítě směrovat tím správným směrem. Pokud to uděláme, bude dítě svůj talent rozvíjet přirozeně. Tím je zajištěn velmi důležitý krok v životě dítěte. Musíme si také uvědomit, že náš talent a potenciál jsme nedostali do vínku sami pro sebe. Naopak, náš talent máme rozdávat těm, kteří ho potřebují a sami ho nemají. Vše v přírodě slouží ostatním. Stejně tak má i člověk sloužit svým talentem ostatním.

Člověk svým talentem – bohatstvím – má sloužit ostatním.

A jsme nastaveni na to, abychom mohli svůj potenciál rozvinout na maximum a být tak více prospěšní naší společnosti. To je jeden z důležitých úkolů, který každý z nás má. Svůj talent si tak nemáme nechávat pro sebe, ale naopak ho máme rozdávat v hojné míře ostatním. V tom je největší bohatství – být schopen co nejvíce rozdávat. A rozdávat může jen ten, který má hojnost, tj. má víc, než sám potřebuje. Tak může být prospěšný pro druhé. Jak říkal Tomáš Baťa: „Zisk není cílem, ale prostředkem. Má sloužit k rozvoji a zlepšování, ne ke spotřebě.“ A stejně tak máme i my rozvíjet svůj talent a umožnit tak rozvoj i ostatním a vytvářet tak celkovou hojnost a bohatost života.

Autor: prevzaté z časopisu Sféra