ecomail.cz

Manifest ženstva - Každá sme nádherne premenlivá


Vnášíme do života dynamiku, vášeň, pestrost, lehkost, něhu a porozumění… právě proto muže baví s námi žít.


PSÁNO ŽENOU NEJEN PRO ŽENY
„Už mi, lásko, není dvacet let, už mi není ani dvacet pět…“ zní slova známé české písně, která vystihují pravou podstatu věci. A Jiří Zmožek, autor písně, vysvětluje, proč by se již znovu nechtěl vrátit zpět. Kde je mládí, obvykle schází potřebný nadhled a moudrost. Když mi bylo dvacet let, byla jsem krásná a nezkušená, možná trochu naivní, myslela jsem si, že znám svět, chtěla jsem stavět zámky a přitom mi scházelo to nejdůležitější, pevné základy. Neznala jsem sebe sama. Výkyvy ve schopnostech svého těla a emocí jsem vnímala jako podraz, téměř osobní selhání. Často jsem se přirozené projevy svého těla snažila ignorovat nebo dokonce potlačit.

Způsobů se nabízí dnes ještě více, než tomu bylo v době mých dvaceti. Jakýkoliv projev bolesti, včetně té premenstruační a menstruační, okamžitě potlačujeme analgetiky, zašpuntováváme se kusy chemicky bělené vaty, abychom se mohly plně a bez omezení věnovat sportu a jiným aktivitám, pro větší jistotu před otěhotněním se ládujeme hormonální antikoncepcí… po třicítce (někdy ještě dříve) pak bohužel plníme ordinace klinik pro umělá oplodnění. Čelíme cystám na vaječnících, rakovině děložního čípku, naše dělohy selhávají… Naše ženství stagnuje. Můžeme hledat příčinu ve vnějším světě, v uspěchané době, můžeme si stěžovat, anebo máme možnost odhalit prapříčinu tohoto nefyziologického a nezdravého stavu ve svém životním postoji, ve vzdálení se a možná odcizení sobě sama.

Ne všude jsou pouhou historií doby, kdy menstruující žena byla považována za špinavou. Ještě dnes, bohužel právě v moderní západní společnosti, je cykličnost ženy, tedy její fázovitost, dynamika a nestálost, potlačována. Proč? Protože jsme si během emancipace toužily vydobýt stejné místo na slunci jako muži a toužíme být stejně tak efektivní, výkonné, a dokonce s nimi soutěžíme. V kanceláři, ve sportu, možná i doma…

Ženský cyklus v sobě přitom skrývá tolik kouzel, tvořivé síly a potenciálu! Během pravidelného krvácení se tělo ženy přirozeně tělesně i energeticky očišťuje. Odcházející krev je nahrazována z části krví novou a čerstvou, s krvácením odchází i hlouběji uložené bolesti a traumata. Podoba odcházející krve a průběh menstruace vypovídá o fyzickém a psychickém stavu ženy, o jejím vnitřním naladění.

Pojďme tedy společně podrobněji nahlédnout na ženský cyklus. K tomuto tématu již bylo napsáno mnoho knih, já se však pokusím shrnout jak veřejně dostupné informace na toto téma, tak výsledky svého pozorování a praxe nejen v jógové terapii. Ženský cyklus je možné, i z medicínského hlediska, rozdělit na čtyři fáze: předovulační, ovulační, předmenstruační a menstruační. Zatím jsou to jen pojmy, za kterými se ovšem skrývá spousta zajímavých poznatků, možností a barevnosti. Pojďme si je blíže objasnit.


PŘEDOVULAČNÍ FÁZE
Tuto fázi nazýváme obdobím rozvoje vnitřního dítěte. Jaké je přirozené dítě? Dynamické, spontánní, zvídavé, tvořivé, přemýšlivé, akční a plné energie. Dítě nás často doslova uondá svou neutuchající energií a zvídavými otázkami. Touží po tom mnoho poznat, hrát si a konat. Také jsme takové byly… A každá žena v sobě v prvním období svého cyklu tuto bezmeznou energii a hravost nese. Dokáže být velmi odhodlaná, překoná každou překážku a je silná jak fyzicky, tak mentálně. Radostí jsou jí sportovní aktivity i mentální učení, velmi efektivně absorbuje nové informace. Každé dítě i žena v předovulační fázi svého cyklu zapouští své pomyslné kořeny hluboko do Matky Země, aby získala sebejistotu a ukotvila se. Zároveň je poháněna svým vnitřním ohněm a učí se s ním zacházet a pracovat tak, aby onen vnitřní oheň nebyl zkázou, nýbrž pomocníkem. Osobně vnímám velmi úzkou souvislost mezi energií tohoto období a vibracemi první, kořenové čakry a třetí čakrou, solárem. Vše s ohledem na výrazná témata této fáze jako jsou bezpečí, ukotvení, dostatek, fyzické tělo a náš vztah k němu, pohyb, teplo, akce, spontánnost…


OVULAČNÍ FÁZE
Ovulační fáze cyklu je jednoznačně obdobím nadvlády vnitřní milenky. Žena doslova září svou smyslností, se kterou v ideálním případě vědomě pracuje. Může být i hravě koketní a užívá si svou ženskost. V tomto období miluje sex a snad ho i častěji vyhledává, ideálně se svým partnerem. Jeden velmi výstižný dokument BBC
Válka spermií, podle stejnojmenné knihy, na vědeckých podkladech a zkoumání dokonce popisuje, jak se téměř u všech živočišných druhů projevuje polygamie samiček v ovulačním období. Těžko si představit aplikaci této teorie na moderní lidskou společnost, ovšem biologickou přirozenost těžko popřeme. Sexualita je výchozí podmínkou pro rozmnožování, tedy tvoření nového života, tedy kreativitu.

Vibrace ženy během ovulace odpovídají energii druhé sakrální čakry. Žena však dokáže velmi dobře naslouchat, být empatická a intenzivně a s plným nasazením milovat. Tady vnímám velmi silné souznění i s vibracemi čtvrté čakry, srdeční. Pokud tedy žena vědomě propojí svou erotičnost a sexualitu s energií srdce, její ženskost postoupí na zcela jinou úroveň – září smyslností, něhou a láskou. A protože „Krása je v očích toho, který se dívá,“ vnímá probuzená žena krásu, smyslnost a lásku všude kolem sebe. Již nemá potřebu hledat obdiv a uznání svého ženství zvenku, stejně jako nevyžaduje neustálé ujišťování o své kráse a neodolatelnosti ze strany svého partnera nebo okolí (nekoketuje proto, aby si potvrdila svou atraktivnost) a nehledá lásku a přijetí z vnějšího světa, neboť si je vědoma zdroje lásky a přijetí uvnitř sebe sama. Už se nemusí srovnávat s ostatními ženami a závidět jim to či ono, neboť si je vědoma své nenapodobitelné nádhery ve svém nitru. Pokud žena přijala svou vnitřní milenku, láskyplně přijala své tělo a svou emoční proměnlivost, má pevné základy pro svůj další růst a budování šťastného života v partnerství, mateřství i na pracovním poli. A pokud je žena vnitřně ukotvena a zároveň sama sebe přijala, láska a přijetí ze strany okolí přichází automaticky. Výrazná témata tohoto období jsou smyslnost, erotika, sex, tvorba, kreativita, požitek a prožitek, tzv. život v proudu příjemného bytí (flow), ale také přizpůsobivost, láska, empatie a soucit.


PŘEDMENSTRUAČNÍ FÁZE
Předmenstruační fáze je obdobím, kdy se žena začíná uchylovat do klidu, přirozeně tíhne k sebereflexi, je přemýšlivá, zadumaná a fyzicky i mentálně zpomaluje, (jako výrazný kontrast k předchozímu období motorové myši.) Sex je obvykle tím posledním, co žena nyní vyhledává. Tuto fázi nazýváme obdobím vnitřní matky. Stejně jako žena, která je čerstvou maminkou, vytváří jakýsi plynoucí obláček pro sebe a pro své dítě a málokdy do něj nechá vstoupit partnera, tak i ve zvnitřňujícím smyslu žena v tomto období upevňuje a harmonizuje vztah k sobě sama v pozici matky sobě samotné. Otevírá svou vnitřní láskyplnou, přijímající a nekritickou mateřskou náruč sobě samotné. Upevňuje svou vlastní oporu, matku, která vyslechne, porozumí a chápe bez dlouhých logických úvah a přemýšlení. To vše ve vztahu k sobě sama. Je to právě naše bdělá vnitřní matka, která se ozve a řekne STOP, když jsme na pokraji zhroucení z altruismu, který se nám ženám stal jakýmsi životním standardem. Vnitřní matka zasáhne včas, neboť pro ni jsme tím nejdůležitějším my a zachování našeho fyzického i mentálního zdraví.

Žena se snadno napojí na kanál své intuice a jednoduše ví. Málokterý racionální muž nám to věří, ale my ženy opravdu víme, nebo alespoň tušíme to správné řešení, tu správnou cestu, přestože si pleteme levou a pravou stranu… V období před menstruací u nás žen převládají vibrace jak čtvrté srdeční čakry, tak čakry páté, krční neboli komunikační a šesté, neboli čakry třetího oka. Pokud se dokážeme zastavit a vnímat samy sebe, posilujeme v tomto období svou schopnost upřímně a nekriticky komunikovat sama se sebou a potažmo s okolním světem a současně si pilujeme schopnost slyšet a vyslechnout svůj vnitřní hlas, intuici. Výraznými tématy tohoto období je upřímnost, tvorba myšlenek a slov, schopnost vyslechnout a naslouchat, také touha po zvnitřnění, klid, prohlubující se láska, bezpodmínečné přijetí nedokonalosti své i okolí, vhled a hluboké porozumění.


MENSTRUAČNÍ FÁZE
Menstruační fáze cyklu je obdobím zralé moudré ženy, vnitřní přítelkyně. V prvním kroku vůči sobě sama a následně vůči okolnímu světu. Žena je v tomto období klidná a vyrovnaná, pouští vše, co již nepotřebuje (přeneseně i s menstruační krví), odpouští domnělé i skutečné rány osudu a pěstuje svůj nadhled. Často žena během menstruace vyhledává samotu a klid. Pokud vyslechne svůj vnitřní hlas a koná dle jeho našeptávání, více porozumí souvislostem svého života, stává se moudrou a chápající, milující a přející, zkrátka vyrovnanou bytostí.

Vibrace její energie velmi souzní s šestou a sedmou čakrou, tedy intuicí a korunou. Sedmá čakra je bránou k pochopení a přijetí zákonů vesmíru a napojení se na zdroj jeho energie. Právě během tohoto období má žena nejlépe nakročeno k tomu pochopit, jak a čím učinit svůj život šťastnějším, spokojenějším a harmonickým, a krůček po krůčku se nechá vézt po cestě za svým posláním, tedy důvodem k životu, který daleko přesahuje každodenní rutinní úkoly spojené s údržbou domácnosti, rodiny, zaměstnání. Žena v této fázi cyklu odhaluje svůj skutečný potenciál a osobní přínos ve vesmírném měřítku. V následujících obdobích svého cyklu může začít konat a tvořit. Bude na to mít spoustu energie, odhodlání i síly. Především proto, že svůj cíl si sama zvolila a jde za hlasem svého srdce.

A takto cyklicky může žena růst, měsíc po měsíci se stávat zralejší, moudřejší, spokojenější a vyrovnanější bytostí. Její vnější krása bude odrazem její vnitřní hloubky, záře a bohatství. Stačí jen respektovat svůj cyklus, přijmout jeho výkyvy na energetické úrovni, stejně jako výkyvy nálad a vlny emocí a svůj hluboký potenciál co nejlépe využít. Jsem ráda za to, že jsem ženou a že jsem na prahu pětatřicítky objevila sebe sama a přijala se. Skutečně a od srdce přeji všem ženám, aby v sobě objevily a přijaly svou jedinečnost, autenticitu a krásu!

Autor: prevzaté z časopisu Sféra