ecomail.cz

Základné informácie k členstvu

Platnosť členstva:
Členstvo vo Sféra Klube Diochi má platnosť 1 rok (12 mesiacov).
Ak nedôjde k predĺženiu členstva, nastáva 6 mesačná ochranná doba.
Po uplynutí ochrannej doby je členstvo zrušené.
Nové členstvo je možné uzatvoriť po 12 mesiacoch od uplynutia doby predchádzajúceho členstva.
Členstvo je možné predĺžiť zakúpením „Balíčkom obnovy“.

Uplatnenie zliav:
Výška dosiahnutej zľavy má platnosť 1 mesiac.
Zľavu je možné uplatniť po častiach.
Zľavu nie je možné uplatniť na nákup za účelom predĺženia členstva, tj. balíček „Obnova registrácie“.

Aktuálne informácie o dosiahnutých výškach zliav sú k dispozícii v elektronickom Osobnom účte člena na internetových stránkach www.diochi.sk

Výška zliav za výsledky daného mesiaca je možné uplatniť po 1 mesiaci, v ktorom sú výsledky spracované. To znamená, že napríklad zľavy za mesiac január môžu byť uplatnené v mesiaci marec. V mesiaci február sú obchodné výsledky mesiaca január spracovávané a pripravované k zúčtovaniu a uplatneniu výšky zliav.

Osobný účet: Získava každý pri svojej registrácií do Sféra Klubu Diochi.
V osobnom účte nájdete:
Informácie o výške dosiahnutej zľavy za uplynulý mesiac.
Archív dosiahnutých zliav a provízií za uplynulé obdobie.
Formuláre pre zmenu osobných údajov.

Členská karta:
K nákupu produktov za výhodné členské ceny vás oprávňuje Členská karta.
Karta obsahuje unikátne ID člena a je vám vydaná pri registrácií do Sféra Klubu Diochi.
Vaše ID číslo používajte pri komunikácií s Diochi.

Obchodné podmienky spoločnosti DIOCHI Slovakia, s.r.o. vzťahujúce sa k členstvu:

1) Členom sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Má možnosť nákupu produktov a služieb za členské ceny a čerpať výhody pokiaľ mu prináležia. Nie je však oprávnený predávať ich ďalej. Platným členom sa stáva po uhradení vstupného balíčka v „Sféra Klub Diochi“ (ďalej uvádzaná ako SKD).

2) Logo DIOCHI, názov a ochranné známky sú výhradným vlastníctvom spoločnosti DIOCHI.

3) Vytvárané sponzorské línie sú pevne dané, nie je možné aby člen menil ich štruktúru.

4) Platnosť zmluvy končí:- dohodou- výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu- smrťou člena- automaticky po roku (s možnosťou obnovy)

5) DIOCHI a člen sú oprávnení vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Nová registrácia toho istého člena je možná až po uplynutí 12 mesiacov od ukončenia zmluvy.

6) DIOCHI si vyhradzuje právo meniť alebo upraviť obchodné podmienky, reklamačný poriadok a ceny výrobkov.

7) SPONZOR – V prípade, že člen získa ďalšieho člena, stáva sa sponzorom.

8) Súčasťou zmluvy o založení členstva je súhlas so spracovaním osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) Podrobnejšie informácie nájdete na www.diochi.sk

10) Platnosť členstva:
Členstvo vo Sféra Klube Diochi má platnosť 1 rok (12 mesiacov). Ak nedôjde k predĺženiu členstva, nastáva 6 mesačná ochranná doba. Po uplynutí ochrannej doby je členstvo zrušené. Nové členstvo je možné uzatvoriť po 12 mesiacoch od uplynutia doby predchádzajúceho členstva. Členstvo je možné predĺžiť zakúpením „Balíčkom obnovy“.