ecomail.cz

Obchodný systém

Obchodný systém DIOCHI je založený na prepracovanom systéme odmien vyplácaných vo forme provízií.

Každý poradca / člen má svoje registračné číslo. Každý poradca / člen DIOCHI môže "pod sebou" zaregistrovať ďalšieho záujemcu a stať sa tak jeho "sponzorom". Pozícia každého v sieti je jednoznačne určená registračným číslom poradcu / člena a registračným číslom jeho sponzora. Poradca / člen môže mať len jedného priameho sponzora. Sponzorské línie sú dané a nie je možné ich meniť.

Za nákup produktov firmy DIOCHI prislúcha poradcovi / členovi určitý počet bodov (uvedený vždy v aktuálnom cenníku). Tieto body sa v rámci kalendárneho mesiaca načítavajú a tvoria bodové vyjadrenie vlastného predaja poradcu / člena. Zároveň sa sponzorom načítajú tieto body ako body z ich siete. Podľa dosiahnutej bodovej hodnoty poradcu / člena (súčet vlastných bodov a bodov siete) je každému priradená percentuálna úroveň. Z každého predaja dostane províziu vo výške toľkých percent, koľko tvorí rozdiel medzi percentuálnou pozíciou poradcu / člena a pozíciou poradcu / člena pod ním.

Mesačné vyúčtovanie

Výška provízie z nákupov je každému členovi / poradcovi oznámená v MESAČNOM VYÚČTOVANÍ v mesiaci nasledujúcom po období, za ktoré boli nákupy sledované. Mesačné vyúčtovanie je vystavené a zaslané automaticky len ak výška Vašej provízie nie je nulová. Členovi bude provízia uplatnená formou zľavy v mesiaci nasledujúcom po mesiaci doručenia mesačného vyúčtovania. Poradcovi bude provízia vyplatená v mesiaci nasledujúcom po mesiaci doručenia mesačného vyúčtovania.

Obchodný systém pre člena Sféra klubu DIOCHI

Ako člen Sféra klubu DIOCHI máte za daných podmienok nárok na čerpanie zliav, ktoré sa odvíjajú od množstva tovaru nakúpeného v danom mesiaci.

Vyplácanie členských zliav

Provízie sú členom vyplácané formou zľavy z nákupu a výška zľavy je ovplyvnená hodnotou nákupu - zľava je uplatnená maximálne do výšky 30 % z celkovej hodnoty nákupu. Výšku zľavy a nákup na ktorý vude zľava použitá nie je možné ovplyvniť, predajný program postupne rozráta hodnotu provízie uvedeným podielom na prvé nákupy v mesiaci.

Oznámenie o výške zľavy získate:

  • prostredníctvom dílerského mesačného vyrovnania,
  • priamo v Sféra klube DIOCHI pri nákupe.

Pozn.: Ak preferujete priamu platbu na účet, je nevyhnutné vlastniť živnostenský list a registrovať sa ako „poradca“.

Obchodný systém pre poradcov Sféra klubu DIOCHI

Ako poradca máte jedinečnú príležitosť vytvoriť si stabilný obchodný tím a zabezpečiť si tak trvalý príjem. DIOCHI  ponúka hneď niekoľko možností, ako si zarobiť.

Príjem z priameho predaja

Ako poradca využívate základnú výhodu členstva, ktorou je možnosť nakupovať produkty DIOCHI za zvýhodnené členské ceny. Pri predaji produktov konečnému spotrebiteľovi získavate okamžitý zárobok vo výške rozdielu nákupnej (členskej) a predajnej ceny produktov.

Provízia z vlastných nákupov

Každý poradca má za daných podmienok nárok na vyplácanie provízie, ktorej výška sa odvíja od množstva tovaru nakúpeného v jednom kalendárnom mesiaci. Každý produkt je v cenníku ohodnotený určitým počtom bodov, ktoré náš predajný systém automaticky zaznamenáva a vyhodnocuje po ukončení kalendárneho mesiaca.

Príjem z predajnej siete

Každý poradca, ktorý osloví ďalších obchodníkov alebo spotrebiteľov s obchodnou príležitosťou DIOCHI a zaregistruje ich do svojho obchodného tímu a stane sa tak ich "sponzorom". Týmto spôsobom si môže neustále rozširovať sieť svojich odberateľov a tímových spolupracovníkov.

Za nákup produktov firmy DIOCHI prislúcha poradcovi určitý počet bodov (uvedený vždy v aktuálnom cenníku). Tieto body sa v rámci kalendárneho mesiaca načítavajú a tvoria bodové vyjadrenie vlastného predaja poradcu. Zároveň sa sponzorom načítavajú tieto body ako body z ich siete.

Tabuľka provízií

Bodová hodnota nákupovPercentuálna úroveň kariéry
0 - 109 bodov0 %
110 - 399 bodov3 %
400 - 799 bodov5 %
800 - 1199 bodov7 %
1200 - 1999 bodov10 %
2000 - 3999 bodov 13 %
4000 - 6149 bodov 15 %
6150 - 11999 bodov18 %
12000 bodov 21 %